Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden HAGENS PR & Strategie B.V.

Artikel 1 – Definities

Hagens PR & Strategie:

Hagens PR & Strategie B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en

kantoorhoudende op de Grasweg 41-Z4. Hierna verder te noemen: “Hagens PR”.

Offerte:

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Hagens PR aan natuurlijke- of rechtspersonen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.

Opdrachtgever:

Degene die aan Hagens PR een opdracht verstrekt. De rechtspersoon of natuurlijke persoon of personen waarmee opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Pitch:

Een presentatie of voorstel waarin een aanbod (al dan niet met begroting) wordt gedaan. Een pitch is geen definitief aanbod en kan niet zonder meer aanvaard worden.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Hagens PR en Opdrachtgever.

Opdracht:

De dienst of het product dat door Hagens PR conform offerte en of overeenkomst geleverd zal worden.

Werkzaamheden:

Alle door Hagens PR ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten.

Fixed fee:

Een vaste prijs, niet zijnde een uurtarief, voor een vooraf overeengekomen dienstenpakket.

Schriftelijk:

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail. 

Derden:

Alle derden die op verzoek van Hagens PR producten of diensten aan Hagens PR leveren in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend freelancers, productiemaatschappijen, grafische bedrijven, illustratoren, fotografen, onderzoeksbureaus, media exploitanten, media inkoop­ en adviesbureaus en websitebouwers. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Hagens PR en Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle door Hagens PR verstrekte offertes, begrotingen, opdracht voorstellen en alle overige handelingen en rechtshandelingen van Hagens PR en Opdrachtgever. Deze voorwaarden gelden, voor zover mogelijk, tevens voor eventuele derden die als gemachtigden van Opdrachtgever optreden.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Hagens PR en alle personen die voor Hagens PR werkzaam zijn en/of door Hagens PR zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Hagens PR wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 – Garantie

3.1 Hagens PR zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Hagens PR zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Hagens PR zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan de Hagens PR ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 4 – Totstandkoming van Overeenkomsten

4.1 Een aanbieding, begroting, offerte of prijsopgave bindt Hagens PR niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht door Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Hagens PR een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of indien door Hagens PR uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Indien Hagens PR op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen zal Opdrachtgever Hagens PR daarvoor betalen conform de dan bij het Hagens PR geldende tarieven.

4.2 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld, is Hagens PR daaraan niet gebonden en komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hagens PR schriftelijk anders aangeeft.

4.3 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Hagens PR is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Hagens PR is ontvangen. Hagens PR is gerechtigd een aanbod of een opdracht niet te aanvaarden zonder opgave van redenen. Ook na totstandkoming van een Overeenkomst is Hagens PR gerechtigd een aanbod of opdracht zonder opgave van redenen te annuleren, tot één week na goedkeuring door Opdrachtgever van een begroting of opdrachtvoorstel, in welk geval Hagens PR niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Opdrachtgever reeds vooruitbetaalde.

4.4 In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan Hagens PR mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door Hagens PR te worden aanvaard. Alle eventuele meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden Opdrachten uitgevoerd gedurende normale werkuren en onder normale omstandigheden. Indien bij de uitvoering blijkt dat aanpassingen of afwijkingen van de Overeenkomst nuttig of nodig zijn, treedt Hagens PR in overleg met Opdracht­gever.

5.2 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens – waarvan Hagens PR aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Hagens PR worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hagens PR zijn verstrekt, heeft Hagens PR het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3 In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.4 Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van het door Hagens PR gekozen (marketing)concept, dan wel de uitvoering daarvan, geeft geen reden tot het kosteloos herzien van het concept en de daarmee verband houdende uitvoering van de Werkzaamheden.

5.5 Overschrijdingen van de in het opdrachtvoorstel opgenomen begroting tot 10% worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever aanvaard en hoeven door Hagens PR niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet­ tijdige (af)levering dient Hagens PR derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim verkeert.

Artikel 6 – Annulering

Opdrachtgever kan een opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren indien zich na het tot stand ko­men van een Overeenkomst of verlening van de opdracht een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan die van dusdanige aard is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Overeenkomst (in ongewijzigde vorm) in stand blijft en Hagens PR deze annulering aanvaardt. In dat geval zal Opdrachtgever Hagens PR een vergoeding betalen voor de verrichte diensten op basis van bestede tijd en gemaakte kosten. Hieronder wordt tevens verstaan de door Hagens PR reeds aangegane verplichtingen met derden. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan een vergoeding verschuldigd voor gederfde winst met betrekking tot de geannuleerde opdracht.

Artikel 7 – Derden

7.1 Hagens PR is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden. Hagens PR zal daarbij zo veel mogelijk in overleg treden met Opdrachtgever en neemt bij de keuze van derden zorgvuldigheid in acht. Wanneer Hagens PR een derde(n) inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst zullen de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen Hagens PR en de derde tot stand komt tevens van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Hagens PR en Opdrachtgever, onverminderd de overige op grond van de Overeenkomst geldende rechten en verplichtingen tussen Hagens PR en Opdrachtgever. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de jegens Hagens PR geldende voorwaarden van een derde, prevaleren de voorwaarden waaraan Hagens PR in verband met een bepaald onderwerp jegens die derde is gebonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7.2 Hagens PR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

7.3 Indien sprake is van het inschakelen van derden, is Hagens PR alleen verplicht het eindproduct van deze derde(n) aan opdrachtgever te verstrekken. Hagens PR is niet verplicht tot het aanleveren van source/project files of andere onbewerkte bestanden aan opdrachtgever. 

7.4 Hagens PR zorgt ervoor dat derden aan Hagens PR factureren met specificaties van alle geleverde goederen en diensten per opdracht. Hagens PR zal de gefactureerde bedragen door middel van een eigen factuur doorberekenen aan Opdrachtgever. Daarbij behoudt Hagens PR zich het recht voor marges hierop te hanteren.   

Artikel 8 – Contractduur en uitvoeringstermijn

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 6 maanden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Gedurende de opzegtermijn is de honorering van Hagens PR per maand gelijk aan het maandbedrag dat Hagens PR gemiddeld gedurende de voorafgaande periode van 12 maanden aan de opdrachtgever vanwege zijn werkzaamheden heeft gefactureerd; in geval de samenwerking korter dan 12 maanden heeft geduurd, dan geldt die periode als referentieperiode.

Artikel 9 – Honorarium

9.1. De diensten van Hagens PR worden door de Opdrachtgever gehonoreerd op basis van de door Hagens PR opgestelde en door opdrachtgever goedgekeurde begroting.

9.2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hagens PR, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

9.3 Opdrachtgever is er mee bekend dat Hagens PR bij Media­exploitanten of andere derden voordelen kan genieten in de vorm van kortingen, commissies of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot tariefreducties ten aanzien van mediaplaatsingen of andere financiële voordelen. Behoudens een expliciet en schriftelijk overeengekomen andersluidend beding zullen de bovengenoemde voordelen volledig ten gunste komen van Hagens PR.

9.4 Hagens PR is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

9.5 Hagens PR is tevens gerechtigd om het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat in redelijkheid niet van Hagens PR mag worden verwacht dat Hagens PR de overeengekomen Werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

9.6 Hagens PR factureert de Diensten per opdracht en/of tijdsperiode. De facturering geschiedt zo mogelijk binnen 15 dagen na de datum waarop de begroting is goedgekeurd.

9.7 In afwijking van het voorgaande lid geldt dat de productiekosten van commercials en mediakosten door de Opdrachtgever volledig dienen te zijn betaald aan Hagens PR voor het tijdstip waarop Hagens PR tot betaling van deze kosten verplicht is.

9.8 Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR en exclusief BTW. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de werkzaamheden ten laste van Opdrachtgever. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Hagens PR van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Hagens PR doorberekenen aan Opdrachtgever.

9.9 Hagens PR brengt standaard een marge van 15% in rekening ten aanzien van  alle out-of-pocket kosten. 

9.10 Indien voor de facturering een po of projectnummer vereist is, draagt Opdrachtgever zorg voor tijdige aanlevering van dat po nummer.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Opdrachtgever voldoet de facturen binnen dertig dagen na factuurdatum. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Hagens PR op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

10.2 Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden op een door Hagens PR aan te wijzen bankrekening. Opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

10.3 Alle kosten van Hagens PR ter verkrijging van de verschuldigde bedragen buiten rechte komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag en zullen in geen geval minder bedragen dan EUR 250 per uitstaande factuur, onverminderd het recht van Hagens PR om de werkelijke kosten te vorderen.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Hagens PR te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Hagens PR in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Hagens PR in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Hagens PR slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (Aansprakelijkheid).

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Hagens PR niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Hagens PR in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

12.2 Opdrachtgever staat jegens Hagens PR in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die Opdrachtgever heeft verstrekt aan Hagens PR omtrent zichzelf en haar producten, diensten en/of merken en vrijwaart Hagens PR voor alle aanspraken van derden ter zake.

12.3 In het geval dat Hagens PR aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Hagens PR gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Hagens PR op het tijdstip dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Hagens PR ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Hagens PR als bedoeld in artikel 3 (Garantie) onverlet.

12.5 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede voornoemde vrijwaring(en) worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Hagens PR en ieder ander van wiens hulp Hagens PR gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

12.6 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Hagens PR aan een derde heeft

opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Hagens PR effectief vrijwaart.

12.7 Hagens PR zal de Diensten met de nodige zorgvuldigheid verrichten en ervoor zorgen dat deze voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. Mocht het noodzakelijk zijn om op het gebied van de geldende regelgeving juridisch advies in te winnen, dan komen de daarvoor verschuldigde kosten voor rekening van Opdrachtgever.

12.8 Indien Hagens PR bij de uitvoering van een Overeenkomst betwijfelt of de Diensten voldoen aan de in lid 7 van dit artikel bedoelde regelgeving, dan zal Hagens PR dit aan Opdrachtgever mededelen. Als Opdrachtgever een begroting of opdrachtvoorstel van Hagens PR desondanks goedkeurt, zal Hagens PR niet aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Diensten niet aan de bedoelde regelgeving voldoen en zal Opdrachtgever Hagens PR vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart Hagens PR voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een Overeenkomst.

12.10 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens Hagens PR in verband met door Hagens PR verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht van Hagens PR wordt verstaan elke van de wil van Hagens PR onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van Hagens PR kan wor­den verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voor­zien was.

13.2 In het geval dat Hagens PR door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Hagens PR het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Hagens PR als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

13.3 Naast hetgeen volgens het Nederlandse recht onder overmacht wordt verstaan, kan Hagens PR hier in elk geval een beroep op doen als er sprake is van een of meer van de hierna te noemen omstandigheden die aan tijdige en/of correcte levering in de weg staan: overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, activiteiten van internet of telefoon storingen of digitale aanvallen of andere digitale misdrijven, storingen in de productie, stakingen, een Act of God, natuurverschijnselen, (natuur)rampen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Hagens PR of haar Toeleveranciers of diens toeleveranciers of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van overheidsinstanties.

Artikel 14 – Vrijwaringen

14.1 Opdrachtgever vrijwaart Hagens PR voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of

software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

15.1 Opdrachtgever verkrijgt na volledige betaling van alle facturen van Hagens PR een licentie om gedurende de looptijd van de overeenkomst in Nederland de (auteurs-) rechten op alle resultaten van de Werkzaamheden die uitsluitend door Hagens PR zijn verricht te exploiteren en anderszins te gebruiken.

15.2 Opdrachtgever en Hagens PR kunnen per opdracht bepalen dat de in artikel 15.1 bedoelde rechten per geografisch gebied en tijdsperiode zijn uitgebreid.

15.3 Hagens PR behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15.4 Hagens PR is gerechtigd om al hetgeen door Hagens PR is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

Artikel 16 – Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien Hagens PR – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Hagens PR zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Hagens PR niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 Artikel 17 – Overdracht en plichten

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder

Deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hagens PR.

 Artikel 18 – Beëindiging

18.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Hagens PR gerechtigd zon­der ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd andere rechten van Hagens PR onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Hagens PR tot enige schadevergoeding is gehouden.

18.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich zal gaan voordoen, is Opdrachtgever verplicht Hagens PR hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Hagens PR Opdrachtgever meedeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval Hagens PR zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten, een en ander onverminderd andere rechten van Hagens PR onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Hagens PR tot enige schadevergoeding is gehouden.

18.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in het vorige lid zijn alle vorderingen van Hagens PR op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Hagens PR gerechtigd de betref­fende producten terug te nemen. In dat geval zullen Hagens PR en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de bij Opdrachtgever in gebruik zijnde terreinen en gebouwen te betreden teneinde de producten in bezit te nemen.

18.4 Indien Hagens PR gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot ontbinding of indien een in artikel 13 (Overmacht) bedoelde situatie zich voordoet is Hagens PR bevoegd een eventueel aan Opdrachtgever te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

18.5 Indien opdrachtgever via Hagens PR diensten afneemt zoals Smart PR, Clipit of anderszins en het gebruik van deze diensten wenst te beëindigen, geldt daarvoor een schriftelijke opzegtermijn die gelijk is met de voor Hagens PR geldende opzegtermijn voor deze diensten. Opzegging dient te geschieden per mail aan . Eventuele kosten die verband houden met het opnieuw opstarten/afnemen van deze diensten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 19 Beëindiging project

19.1 Hagens PR behoudt zich het recht voor een project af te sluiten indien een project voor 90% (conform begroting en planning) is afgerond.

19.2 Indien een project, nadat opdrachtgever de factuur heeft betaald, on hold is gezet, kunnen de werkzaamheden van Hagens PR gebonden aan dat project binnen een periode van 12 maanden worden hervat. Zes maanden voordat voornoemde periode afloopt, zal Hagens PR contact opnemen met Opdrachtgever voor overleg. 1 maand voor beëindiging van deze periode van 12 maanden, zal Hagens PR nogmaals contact opnemen met opdrachtgever.  

19.3 Indien de periode van 12 maanden is verstreken worden door opdrachtgever betaalde bedragen niet gecrediteerd.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en slotbepalingen

20.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2021.

20.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of

vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Hagens PR en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde Hagens PR bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te laten komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

20.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Hagens PR wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Hagens PR die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

20.4 Een Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen of gedragingen van partijen.

20.5 Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens Hagens PR aan Opdrachtgever wor­den gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.