Privacy Statement

Hagens PR & Strategie B.V. Amsterdam, juni 2023

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw Persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

HAGENS 

Je leest op dit moment de privacyverklaring van HAGENS. HAGENS is een PR- en communicatiebureau gespecialiseerd in het maken en versterken van wezenlijke verbindingen tussen mensen, merken en media. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door HAGENS verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door HAGENS, neem dan gerust contact op. 

| 020-6259685 | Grasweg 41-Z4 | 1031 HW | Amsterdam | Btw. Nr. 8515.45.208.B01| KVK Nr. 55048625.

DOEL GEGEVENS 

Er wordt voor een aantal doelen Persoonsgegevens verzameld door HAGENS. Deze worden hieronder toegelicht. 

Het versturen van nieuwsbrieven

HAGENS stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van HAGENS indien je daar toestemming voor geeft. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Je kunt ten alle tijden je toestemming intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan de mail.

En verder:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten bij jouw bedrijf of organisatie te verrichten;
 • Voor het afhandelen van jouw vraag of melding aan één van onze medewerkers;
 • Voor het afhandelen van jouw bestelling of betaling;
 • Voor het verbeteren van onze dienstverlening en onze producten;

GRONDSLAGEN

Op basis van de AVG mag een Verwerking alleen plaatsvinden wanneer daarvoor een rechtmatige grondslag is. HAGENS Verwerkt Persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen. HAGENS Verwerkt jouw Persoonsgegevens met jouw toestemming, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de Verwerking of wanneer de Verwerking noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

HAGENS neemt niet op basis van geautomatiseerde Verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

ONTVANGERS

Brevo

De nieuwsbrieven worden verzonden met Brevo (voorheen: Sendinblue). Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Brevo.  

Hostnet

De e-mail van HAGENS wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. 

Website

De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van HAGENS zijn op de servers van WordPress opgeslagen.

Perslijst 

De Perslijst wordt gebruikt voor het beheer van jouw contactgegevens.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE E.E.R.

HAGENS Verwerkt Persoonsgegevens in principe alleen binnen de Europese Economische Ruimte (E.E.R). Wanneer Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden Verwerkt, zorgt HAGENS voor aanvullende maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen. Zo voegen wij bijvoorbeeld Standard Contractual Clauses (SCCs) toe aan Verwerkersovereenkomsten waar noodzakelijk.

BEWAARTERMIJNEN

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door HAGENS, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Voor sommige categorieën Persoonsgegevens geldt dat wij die voor een bepaalde tijd moeten bewaren in verband met een wettelijke verplichting. Om te controleren of Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is hebben wij een intern bewaartermijnenbeleid opgesteld.

BEVEILIGING

Er worden van jouw Persoonsgegevens geen fysieke kopieën bewaard. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De Persoonsgegevens die door HAGENS of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar HAGENS. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.  

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van HAGENS privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

JOUW RECHTEN

Op basis van de AVG heb jij als Betrokkene een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder genoemd en uitgelegd. Wanneer je een van je rechten wil uitoefenen, kan je dit doen door je verzoek te richten aan .  

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij HAGENS Verwerkt worden. Bij uitoefening van dit recht verstrekken wij je een overzicht van jouw Persoonsgegevens wij Verwerken. Bij een inzageverzoek verstrekken wij in principe, als er geen specificering is, de volgende gegevens:

 • Met welk doel we je Persoonsgegevens Verwerken; 
 • Welke categorieën Persoonsgegevens we van jou Verwerken. 
 • Eventueel aan wie wij jouw Persoonsgegevens doorgeven of door hebben gegeven; 
 • Bewaartermijnen en een argumentatie waarom voor die bewaartermijn is gekozen; 
 • Informatie over het recht op correctie, verwijdering, beperking en bezwaar; 
 • Informatie over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 
 • De bron van de Persoonsgegevens, indien deze niet bij de Betrokkene zelf zijn verzameld; 
 • Eventueel het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming; 
 • Eventueel het doorgeven van Persoonsgegevens aan derde landen. Daarbij moet worden vermeld of en hoe dit derde land passende waarborgen stelt ter bescherming van de Persoonsgegevens. 

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door HAGENS. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail.  

Recht op overdracht (dataportabiliteit) 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij HAGENS opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient HAGENS al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Dit recht is enkel van toepassing wanneer de Persoonsgegevens zijn verstrekt op grond van toestemming of wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. 

Recht op wissen van gegevens (“Right to be forgotten”)

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij HAGENS vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om een verzoek in te dienen voor het laten wissen van jouw gegevens. Het recht om vergeten te worden kan worden ingeroepen in de volgende situaties: 

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze zijn Verwerkt;  
 • Toestemming is ingetrokken door de Betrokkene en er is geen andere grond voor de Verwerking van de gegevens; 
 • De Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de Verwerking van de gegevens; 
 • De gegevens zijn onrechtmatig Verwerkt; 
 • Verwijdering is verplicht op grond van de wet; 
 • De gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen, als je vindt dat HAGENS niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via . Ook kun je natuurlijk altijd rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, raadpleeg hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar is van toepassing wanneer wij Persoonsgegevens Verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang. Je kan op grond van jouw specifieke situatie bezwaar maken tegen onze Verwerking van jouw Persoonsgegevens. Stuur hiervoor een mail naar . Het kan zijn dat we eerst contact moeten opnemen met je om jouw identiteit te bevestigen. Als reactie op jouw verzoek moeten wij beoordelen of jouw belang in dit geval zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigde belang. Als dat het geval is zullen wij stoppen met de Verwerking.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Voor het gebruik van onze website gebruiken wij slechts één noodzakelijke cookie: een cookie die jouw taalvoorkeuren onthoudt. Verder plaatsen wij geen analytische- of marketingcookies.

OVERIGE BEPALINGEN

Met bedrijven die jouw gegevens Verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HAGENS blijft Verwerkingsverantwoordelijke voor deze Verwerkingen.

HAGENS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

HAGENS behoudt zich het recht de gegevens te delen wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HAGENS dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van HAGENS te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

| 020-6259685 | Grasweg 41-Z4 | 1031 HW | Amsterdam| Btw. Nr. 8515.45.208.B01| KVK Nr. 55048625. 

Amsterdam, juni 2023

Hagens PR & Strategie B.V.

http://www.hagenspr.com&nbsp ;KVK 55048625